آموزش گام به گام و آسان قرآن کریم (گام اول)
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

 به نام خدا
آموزش گام به گام و آسان قرآن کریم (گام اول)

(با محوریت سوره ی حمد و توحید)•    تجوید و اهمیت آن:

تجوید به معنای نیکو کردن است و در اصطلاح، علمی است از علوم قرآنی که شیوه ی صحیح اداء حروف را بررسی میکند.

یادگیری تجوید برای فارسی زبانان اهمیت ویژه ای دارد به دلیل اینکه زبان قرآن و نماز عربی است و بنا بر فتوای فقهاء نماز کسی که مخارج حروف را از هم جدا نمی-نماید (درست اداء می کند) باطل است و همچنین تعداد حروفی که دارای مخارج مختلف بوده ولی در زبان فارسی به یک صورت اداء می شوند، کم نیستند. مانند سین، صاد، ثاء و طا، تاء و ...

•    در زیر به اهمیت ادای درست حروف توجه کنید:

سَئَلَ : سئوال کرد            سَعَلَ : سرفه کرد

صمد : بی نیاز                سمد : کود

صبر : شکیبایی                ثبر : هلاکت

اِلَیْه : به سوی او                عَلَیْه : بر ضد او

الیم : دردناک                علیم : دانا

•    مخارج حروف:

مخرج در اصطلاح تجویدی به معنای موضع خروج حرف از دستگاه تکلم است.

•    نحوه ی اداء صحیح حروف زیر را به خاطر بسپارید:

1-    ها : به صورت همان "ها" در فارسی اداء می شود.

2-    حاء : از تماس فشرده ی هوا به وسط حلق ایجاد می-گردد و در خلال تلفظ آن، هوا به صورت فشرده خارج می شود.

3-    همزه : به صورت تیز اداء می شود (با حبس هوا در سینه و آزاد شدن ناگهانی آن)

4-    عین : بر خلاف همزه به صورت نرم از وسط حلق اداء می شود.

5-    کاف : کاف در عربی همانند ادای کاف در کلماتی همچون "کاهو"، "کبری"، "کوه" و ... می باشد.

6-    سین : به صورت همان "سین" در فارسی اداء می شود.


نظــر شما