آموزش گام به گام و آسان قرآن کریم(گام چهارم)
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

 ۞ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۞
آيه 30: الفرقان
آموزش گام به گام و آسان قرآن کریم(گام چهارم)
(با محوریت سوره¬ی حمد و توحید)آخرین گام از آموزش قرآن را پیش رو داریم، امیدوارم مفید فایده ی همه ی دوستان عزیز قرار بگیرد.

وقف:

وقف در اصطلاح تجوید یعنی سکوت قاری در انتهای کلمه ای و تجدید نفس برای ادامه قرائت.

شیوه های وقف:

وقف را می توان به دو صورت انجام داد 1 : وقف ابدال(تبدیل کردن آخر کلمه) 2 : وقف اسکان(ساکن کردن آخر کلمه)

وقف ابدال:

اگر آخر کلمه ای می خواهید بر آن وقف کنید، تنوین نصب(--ً-) باشد همراه با تجدید نفس و توقف باید آنرا به الف مدی(-َ ا) تبدیل کنید.

مثال: پنج آیه اول سوره عادیات

ضَبحاً    در وقف می شود    ضَبحآ

قَدحاً     در وقف می شود    قَدحآ

اگر آخر کلمه ای می خواهید بر آن وقف کنید، تاء مؤنث(ة) باشد، همراه با تجدید نفس و توقف باید آنرا به ها ساکن(ه) تبدیل کنید.

مثال: همه آیه های سوره هُمَزَه به جز آیات دوم و سوم

لُمَزَةٍ    در وقف می شود    لُمَزَه

مُؤصَدَةٌ    در وقف می شود    مُؤصَدَه

وقف اسکان:

به غیر از موارد ابدال، اگر آخر کلمه ای می خواهید بر آن وقف کنید، تنوین رفع، تنوین جر، فتحه، کسره و ضمّه(-ٌ-ٍَ-ِ-ُ) باشد همراه با تجدید نفس و توقف باید آنها را به ساکن تبدیل کنید.

مثال: سوره حمد

العالمينَ    در وقف می شود     العالمين

الرحيمِ      در وقف می شود     الرحيم

وقف به حرکت و وصل به سکون:

وقف به حرکت یعنی اینکه شما همراه با توقف و تجدید نفس بر کلمه ای ، حرکت آخر آن را نیز بگویید.

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ وقف با حرکت فتحه* الرَّحمن الرحيم

وصل به سکون یعنی اینکه شما بدون توقف و تجدید نفس بر کلمه ای ، قواعد ابدال و اسکان را جاری کنید.

الحمدُ لله ربِّ العالمين وصل بدون حرکت فتحه* الرَّحمن الرحيم

نکته پایانی:

بر اساس فتوای برخی از مراجع، وقف به حرکت و وصل به سکون موجب بطلان نماز می شود.


نظــر شما