مراسم تقدیر از مربیان وکمک مربیان مکتب امام زمان (عج)

مراسم تقدیر از مربیان وکمک مربیان مکتب امام زمان (عج)