اردوی جلسات مکتب امام زمان (عج) در میدان میشان همدان