گردهمایی مربیان و کمک مربیان جلسات مکتب امام زمان(عج) در آغاز سال 1394