دست و پای پدر و مادرتان را ببوسید _________مــحـمـد تدین خواه
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳محمد تدین خواه (مسئول واحد پشتیبانی مکتب امام زمان(عج) واز شاگردان استاد مسکین):

((استاد مسکین به شاگردانشان می فرمودند :

دست و پای پدر و مادرتان راببوسید و از ایشان تشکر کنید. در انتخاب دوست دقت کنید . دوست شما باید از خود شما بهتر باشد. هیچگاه از یاد خدا غافل نباشید.))

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از ابعاد شخصیت وجودی استاد مسکین ، شیوه تربیت کودکان و نوجوانان است . کمتر جلسه ای پیش می آمد که ایشان شاگردان را به رعایت احترام به پدر و مادر سفارش نکند و مخصوصا خطاب به جوانان می فرمودند مبادا فکر کنی بزرگ شده ای ، باسواد شده ای ، صاحب خانه و زندگی شده ای و نیازی به پدر و مادر نداری . مبادا سوادت ، قدرتت ، حالت ، جمالت و اهل و عیالت را به رخ پدر و مادر بکشی . نه هرگز این کار را نکنید بلکه دست و پای پدر و مادرتان را ببوسیدو از ایشان تشکر کنید.

ایشان به کودکان و نوجوانان می فرمودند در انتخاب دوست دقت کنید . دوست شما باید از خود شما بهتر باشد. با هر کسی معاشرت نکنید. . دوست می تواند عامل رشد انسان باشد. و دوست می تواند انسان را به گناه و فساد بکشاند و همیشه می خواندند که :      دوستِ تو بِه زتو باید        تا تو را عقل و دین بیفزاید

استاد به بهداشت توجه خاصی داشتند و از بچه ها می خواستند بهداشت و نظافت را در حد عالی رعایت کنند تا جایی که مسواک و خمیردندان را در سبد جوایز جلسات قرآنی قرار داده بودند.

استاد ، شاگردان (به خصوص کودکان و نوجوانان) را از سستی و تنبلی برحذر می داشتند و می فرمودند شما جوانید ، شما انرژی دارید ، شما باید تلاش کنید تا خدای ناکرده محتاج کسی نباشید . هرچه تلاش کنید بیشتر موفق می شوید. ایشان می فرمودند شما تلاش کنید به خدا هم توکل داشته باشید . چشم به کمک و یاری کسی نداشته باشید . خدا شما را کمک می کند و کارتان درست می شود.

استاد خطاب به کودکان و نوجوانان می فرمودند. هیچگاه از ذکر خدا غافل نباشید که در کارتان مشکل ایجاد می شود. همیشه و همه جا یاد خدا باشید تا شیطان از شما دور شود و بر شما غلبه پیدا نکند. آن موقع است که شیطان با ناامیدی از شما دور می شود.

نظــر شما